CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Trường cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ xây dựng, thực hiện các chức năng: Đào tạo, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề công nghệ kỹ thuật và các trình độ thấp hơn theo quy định của pháp luật ; nghiên cứu khoa học - công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

2. Nhiệm vụ:

- Quyết định tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Nhà trường trên cơ sở quy hoạch chung của Bộ xây dựng và các Bộ ngành liên quan ;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Nhà nước và ngành Xây dựng theo từng giai đoạn, trình Bộ xây dựng quyết định và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt ;

- Đào tạo, liên kết đào tạo, đào tạo liên thông và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ở các cấp trình độ, các ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

- Nghiên cứu khoa học công nghệ - hợp tác quốc tế


0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?