Ngày đăng 10/03/2023 | 12:00 AM

Thông báo về việc xét miễn, giảm học phí và chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy tại trường - Học kỳ II, năm học 2022 - 2023

(Hatechs) Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí (MGHP), chính sách nội trú (CSNT) đối với tất cả sinh viên hệ chính quy tại trường học kỳ II, năm học 2022-2023

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             

 

THÔNG BÁO

Về việc xét miễn, giảm học phí và chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên

hệ chính quy tại trường - Học kỳ II, năm học 2022 - 2023

 

Căn cứ nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí (MGHP), chính sách nội trú (CSNT) đối với tất cả sinh viên hệ chính quy tại trường học kỳ II, năm học 2022-2023 như sau:

1. Chính sách miễn giảm học phí

TT

ĐỐI TƯỢNG

HỒ SƠ

(Các bản phô tô phải có chứng thực và nộp kèm bản chính để đối chiếu)

HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN 100% HỌC PHÍ

1

Khoản 1 - Điều 15 (Nghị định 81/2021/NĐ-CP). Các đối tượng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 54 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

- Con của người hoạt động cách mạng (CM) trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động CM từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945.

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu).

2. Giấy xác nhận thuộc đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng người có công và UBND xã xác nhận. (Bản sao có công chứng)

2

Khoản 2 -Điều 15 (Nghị định 81/2021/NĐ-CP):

- Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật.

1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu).

2. Giấy xác nhận là HSSV bị, khuyết tật do UBND xã cấp. (Bản sao có công chứng)

2

Khoản 3 -Điều 15 (Nghị định 81/2021/NĐ-CP):

- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu).

2. Quyết định về trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện. (bản sao có công chứng)

4

Khoản 12 - Điều 15 (Nghị định 81/2021/NĐ-CP):

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo /hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ.

1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu).

2. Bản sao giấy khai sinh

3. Bản sao có công chứng sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo do UBND xã cấp.

5

Khoản 15 - Điều 15 (Nghị định 81/2021/NĐ-CP):

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hù, La Ha, Pà Thèn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cong, Cờ Lao, Bo Y, Sỉ La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, ơ Đu) có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo quy định của cơ quan có thẩm quyền)

1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu).

2. Bản sao có công chứng giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người do UBND xã cấp.

3. Giấy xác nhận thường trú tại thôn……. của UBND xã cấp.

6

Khoản 17 - Điều 15 (Nghị định 81/2021/NĐ-CP):

- Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp

1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu).

2. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học cở sở

HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ

1

Mục C – Khoản 1 - Điều 16 (Nghị định 81/2021/NĐ-CP):

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo qui định của cơ quan có thẩm quyền.

1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Giấy xác nhận thường trú tại thôn……. của UBND xã cấp.

 

HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ

1

Mục A-Khoản 2 - Điều 16 (Nghị định 81/2021/NĐ-CP):

- Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu).

2. Bản sao có công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động.

2. Chính sách nội trú:

TT

ĐỐI TƯỢNG

(Điều 2, Nghị định 53/2015/QĐ-TTg)

HỒ SƠ

(Các bản phô tô phải có chứng thực và nộp kèm bản chính để đối chiếu)

1

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

1.    Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Giấy xác nhận thường trú tại thôn……. của UBND xã cấp.

4. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp.

2

Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là người khuyết tật.

1.    Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Giấy xác nhận thường trú tại thôn……. của UBND xã cấp.

4. Bản sao có công chứng Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định của UBND câp huyện về việc trợ cấp xã hội dối với người khuyết tật.

3

Học sinh, sinh viên là người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

1.    Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Giấy xác nhận thường trú tại thôn……. của UBND xã cấp.

4. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp.)

4

Học sinh, sinh viên người Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

1.   Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú

(theo mẫu).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Giấy xác nhận thường trú tại thôn……. của UBND xã cấp.

4. Bản sao có công chứng Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định của UBND cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật.

5

Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường trung học phổ thông dân tộc nội trú.

1.    Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu).

2.  Bản sao giấy khai sinh.

3. Giấy xác nhận thường trú tại thôn……. của UBND xã cấp.

4. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT trường dân tộc nội trú hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

          - Trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng vừa hưởng chính sách miễn giảm học phí, vừa hưởng chính sách nội trú thì chỉ được hưởng một chế độ chính sách có mức hỗ trợ cao hơn theo quy định.

          - Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách nào, làm hồ sơ tương ứng với đối tượng đó để làm căn cứ xét miễn giảm học phí hoặc chính sách nội trú học kỳ II năm học 2022-2023.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Hạn cuối cùng nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2023.

4. Hồ sơ gửi về: Cô Nguyễn Thị Quyên, Phòng Kế hoạch – Đào tạo, tầng 1 nhà A Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội. Địa chỉ: 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 0986.597.869).

Yêu cầu các Khoa và Giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến thông báo đến học sinh, sinh viên toàn trường. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về phòng Kế hoạch - Đào tạo đ phi hợp giải quyết.

Học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí như trên nếu không nộp hồ sơ theo quy định đúng thời hạn, Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?