Tuyển dụng

 • Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  24/01/2022 12:00 AM

  Căn cứ Luật viên chức ngày 15/10/2010; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản viên chức;

 • Thông báo lùi thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  Thông báo lùi thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  10/01/2022 12:00 AM

  Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội quyết định lùi thời gian triệu tập và thi vòng 2 như sau:

 • Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  04/01/2022 12:00 AM

  Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HAT ngày 23/12/2021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; Căn cứ vào Thông báo số 344/TB-HAT ngày 22/112021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà ...

 • Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  04/01/2022 12:00 AM

  Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HAT ngày 23/12/2021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; Căn cứ vào Thông báo số 344/TB-HAT ngày 22/112021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà ...

 • Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  04/01/2022 12:00 AM

  Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HAT ngày 23/12/2021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; Căn cứ vào Thông báo số 344/TB-HAT ngày 22/112021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà ...

 • Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

  27/12/2021 12:00 AM

  Căn cứ Luật viên chức ngày 15/10/2010; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản viên chức;

 • Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

  Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

  23/11/2021 12:00 AM

  Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BXD ngày 14/01/2021 của Bộ xây dựng về việc giao số lượng người làm việc năm 2021 và hợp đồng lao động của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Căn cứ theo Kế hoạch số:343/KH - HAT ngày 22/11/2021 của Trường Cao ...

 • Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

  Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

  22/11/2021 12:00 AM

  Căn cứ Luật viên chức ngày 15/10/2010; Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 • Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

  Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

  22/04/2021 12:00 AM

  Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo triệu tập các thí sinh có tên sau đủ điều kiện dự thi vòng 2 và thông báo thời gian, địa điểm đến tham dự kỳ thi tuyển dụng viên ...

 • Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

  Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

  04/04/2021 12:00 AM

  Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-HAT ngày 04/12/2020 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020; Căn cứ Thông báo số 69/TB-HAT ngày 05/03/2021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về lịch ...

 • Thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2020

  Thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2020

  05/03/2021 12:00 AM

  Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-BXD ngày 16/3/2020 của Bộ xây dựng về việc giao số lượng người làm việc năm 2020 và hợp đồng lao động của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số: 636/KH-HAT ngày 02/12/2020 của Trường Cao đẳng Nghề ...

 • Thông báo tạm dừng kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020

  Thông báo tạm dừng kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020

  28/01/2021 12:00 AM

  Căn cứ Kế hoạch số 636/KH-HAT ngày 02/12/2020 và Thông báo số:637/TB-HAT ngày 04/12/2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội;

 • Thông báo thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2020

  Thông báo thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2020

  04/12/2020 12:00 AM

  Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-BXD ngày 16/3/2020 của Bộ xây dựng về việc giao số lượng người làm việc năm 2020 và hợp đồng lao động của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Căn cứ theo Kế hoạch số: 636/KH - HAT ngày 02/12/2020 của Trường ...

 • Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020

  Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020

  02/12/2020 12:00 AM

  Căn cứ Luật viên chức ngày 15/10/2010; Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 • Thông báo về kết quả điểm thi vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

  Thông báo về kết quả điểm thi vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

  20/11/2019 01:23 PM

  Thông báo về kết quả điểm thi vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?