Ngày đăng 14/10/2021 | 12:00 AM

Thông báo về việc tập trung sinh viên đầu khóa đối với sinh viên K21 (2021 - 2024)

(Hatechs) Theo công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Thành phố Hà Nội, học sinh, sinh viên các trường tại Hà Nội vẫn tiếp tục học tập theo hình thức trực tuyến. Vì vậy, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập tuần sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên K21 (2021-2024) cụ thể như sau:

1. Từ ngày 18/10/2021 đến 19/10/2021, sinh viên gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, ổn định lớp, nghe phổ biến các kế hoạch học tập và hướng dẫn sử dụng phòng học trực tuyến (Nhà trường sử dụng phòng học trực tuyến trên nền tảng phần mềm Zoom).

2. Từ ngày 20/10/2021 đến 22/10/2021:

 - Ngày 20/10/2021: Sinh viên tham dự chương trình Chào đón sinh viên K21 tại Hội trường trực tuyến qua nền tảng Zoom.

- Từ ngày 21/10/2021 đến 22/10/2021 sinh viên tham gia tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, học tập các chuyên đề theo kế hoạch bằng hình thức trực tuyến.

3. Từ ngày 25/10/2021 sinh viên học tập theo thời khóa biểu trực tuyến chính thức học kỳ I năm học 2021-2022.

4. Trường hợp Thành phố Hà Nội cho phép học sinh, sinh viên trở lại học tập trực tiếp, Nhà trường sẽ thông báo để sinh viên thu xếp tựu trường học tập theo đúng qui định. Đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Tuyên Quang và Thanh Hóa Nhà trường sẽ có kế hoạch đón sinh viên về trường và thông báo cụ thể tới sinh viên.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Sinh viên K21;

- Website;

- Lưu: VT, KHĐT.

Chi tiết thông báo:

- Tại đây


 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Trần Thanh Xuân

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?