Ngày đăng 01/09/2021 | 12:00 AM

Thông báo thay đổi thời gian tập trung học tập tại Trường đối với sinh viên K21 (2021 - 2024)

(Hatechs) Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cho đến hôm nay (ngày 01/9/2021), Thành phố Hà Nội vẫn đang tiếp tục giãn cách xã hội và chưa có thông báo chính thức thời điểm Thành phố hết giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên khóa K21 (2021-2024) kế hoạch tập trung học tập tại trường như sau:

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 258/TB-HAT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tập trung học tập tại Trường đối với sinh viên K21 (2021 - 2024)                

Tại Thông báo số 240/TB-HAT ngày 12/8/2021 của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Nhà trường đã lùi thời gian tập trung học tập tại Trường đối với sinh viên K21(2021-2024) từ ngày 16/8/2021 sang ngày 6/9/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cho đến hôm nay (ngày 01/9/2021), Thành phố Hà Nội vẫn đang tiếp tục giãn cách xã hội và chưa có thông báo chính thức thời điểm Thành phố hết giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên khóa K21 (2021-2024) kế hoạch tập trung học tập tại trường như sau:

1.        Thời gian tập trung học tập tại Trường đối với sinh viên đã làm thủ tục nhập học trước ngày 01/09/2021 sẽ phải lùi lại tới khi Thành phố Hà Nội có thông báo về việc dừng giãn cách xã hội (Nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên kế hoạch tựu trường ngay khi Thành phố Hà Nội có văn bản chính thức về việc dừng giãn cách xã hội).

2.        Trường hợp có các thay đổi bất thường, Nhà trường sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể và thông báo tới từng sinh viên đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên theo đúng qui định.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc trường;

- Sinh viên K21;

- Lưu: VT, KHĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Lê Hồng Ngọc

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?