SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LIÊN KẾT WEBSITE

Thông báo về việc điều chỉnh bổ sung môn thi và điều chỉnh kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018

Lượt xem: 221
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI


Số: 171/TB - TCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Hà Nội, ngày  09  tháng   10  năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v: Điều chỉnh bổ sung môn thi và điều chỉnh kế hoạch tổ chức
tuyển dụng viên chức năm 2018
 
Trong thời gian nhận hồ sơ và rà soát lại các qui định về môn thi và kế hoạch thực hiện, Nhà trường xin thông báo bổ sung các môn thi tuyển viên chức năm 2018 theo qui định và kế hoạch kỳ thi như sau:

1. Nội dung và hình thức thi:

1.1- Thi kiến thức chung:
a- Hình thức thi: Thi viết
b- Thời gian thi: 120 phút
c- Nội dung thi:
- Phần pháp luật viên chức:
+ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010
+ Nghị định số 27/2012/NĐ - CP ngày 06/4/2012 của Chính Phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn tra của viên chức
+ Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/04/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
- Phần pháp luật về ngành Giáo dục và đào tạo:
+ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
+ Thông tư số 07/2017/TT - BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
+ Thông tư số 08/2017/TT - BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
+ Thông tư số 17/2017/TT - BLĐTBXH ngày 30/6/2017 ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;
+ Thông tư số 46/2016/TT - BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định về điều lệ Trường Cao đẳng.

 
Hatechs 
Đang online11
Tổng truy cập4.846.465
Hãy chia sẻ Facebook của nhà trường tới bạn bè:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI
Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8585 141 |  Fax: 0243 8582 667
Email: Info@hatechs.edu.vn  |  Website: hatechs.edu.vn

Tuyển sinh 2018
Tuyển sinh Online
 
Kết quả bình chọn